27.11.2019

Programmas saturs

Interešu izglītības programmas

Bērnu centra tiks organizētas attīstošas nodarbības, attīstītas jaunas prasmes un iemaņas. Liela izēvelē dažādu materiālu, pedagogi izmanto dažādas darba metodes. Nodarbības tiek pasniegtas latviešu un krievu valodā.
Mūsu uzdevums ir lai bērnam centrā pavadītais laiks paiet pēc iespējas interesantāk.
Mēs piedāvājam:
* Attīstošas nodarbības bērniem no 1.5 gada, adaptācija pirmsskolai.
* Nodarbības (zīmēšana, aplicēšana, konstruēšanā, sensorā attīstībā) bērniem no 1.5 -7 gadiem.
* Sensorā attīstībā, prasmes lasīšanā, rakstīšanā, matemātikas priekšstatu veidošanā un apguvē bērniem no 3-7 gadiem.
* Pirmsskolas vecuma bērnu radošais pulciņš -Veidošana (polimera māls).
* Rokdarbi bērniem no 3-7 gadiem.
* Latviešu valoda izmantojot didaktiskās rotaļas bērniem no 3 gadiem.
* Radošas un attīstošās rotaļas un spēles bērniem vecumā no 1.5 līdz 7 gadiem.
* Tematiskās darbnīcas.
Jā ir paredzēti kādi pasākumi vecākiem kur bērnus nevar ņemt līdzi, var atvest savu bērnu uz dažām stundām uz centru.
Mūsu mērķis ir sniegt atbalstu tiem vecākiem, kuriem bērniem rinda bērnudārza vēl nav pienākusi, lai bērnam būtu iespēja sekmīgi veidotu saskarsmi ar citiem bērniem un apgūtu jaunas iemaņas.
Nodarbību istabas ir iekārtotas gaišas un saulainas telpas un dažādam attīstošam rotaļlietām atbilstoši bērnu vecumam.
Bērniem tiek piedāvātas nodarbības pēc programmām:
Sagatavošana skolai (prasmes lasīšanā, rakstīšanā, matemātika, dabaszinības).
Katrs bērns strādā pēc individuālas programmas.
— Valodas prasme. Mācāmies burtus, atšķirt skaņas vārdos, ar dažādu vingrinājumu palīdzību sagatavojam roku rakstīšanai, mācāmies lasīt — atsevišķus vārdus, frāzes, teikumus.
— Matemātiskās prasmes. Apgūstam figūras un skaitļus, iepazīstamies ar aritmētiskām darbībām, skaitļa sastāvu, pāra un nepāra skaitļu principu u.c.
— Praktiskās un mākslinieciskās iemaņas. Mēs attīstām koncentrēšanās spējas, attīstām koordināciju, smalko motoriku un trenējam spēju īstenot savus plānus līdz galam.
— Dabaszinātnes un sociālās zināšanas. Mēs pētām dažādas interesantas tēmas. Piemēram, cilvēka ķermenis, augu un dzīvnieku sugas, Visumu u.c. Mācīšanās orientēties laikā: gadalaiki, mēneši, datumi, nedēļas dienas u.c.
Nodarbības ilgums ir 60 min. Bērnu sagatavošana notiek bilingvāli, ņemot vērā to, ka bērni skolā mācīsies latviešu valodā.
Latviešu valoda caur rotaļām un spēlēm
Programmas mērķis: Dot bērniem iespēju sākt apgūt latviešu valodu pēc viņu vecumam atbilstošas programmas, ņemot vērā viņu vecuma un individuālās attīstības īpatnības.
Aplicēšanas un Konstruēšanas nodarbības 
Programmas mērķis: Sekmēt bērnu vēlmes darboties ar dažādiem materiāliem kas veicina, iztēli, uztveri, domāšanu, fantāziju un vingrina un nostiprina rokas sīku muskulatūru, praktiskā darbībā. Veicināt bērna rodošo spēju attīstību, rosināt izteikt savas izjutās vizuālos tēlos, pielietojot dažādus materiālus. Sekmēt bērnu emocionālo attīstību. Radīt interesi par radošas pašizpausmes iespējām.
Veidošanas nodarbības 
Veidošanas nodarbībās bērni darbojās ar mālu, polimēra māsu, plastilīnu tas dod iespēju attīstīt pirkstu sīko muskulatūru un pilnveidot bērna vizuālo uztveri, iztēli, apgūt prasmi izmantot dažādus veidošanas līdzekļus.
 Zīmēšanas nodarbības
Programmas mērķis: Radīt iespēju atbilstoši katra bērna dotumiem, prasmēm un iemaņām, veicināt rodošo spēju attīstību, rokas sīko muskulatūru zīmēšanas procesa, pielietojot dažāda veida izteiksmes līdzekļus, veicināt vizuālo uztveri un spēju radoši darboties ar krasām, spēju mācīties pētīt, salīdzināt, fantazēt, domāt, redzēt un radīt, veidot prasmes pielietot dažādas zīmēšanas un gleznošanās tehnikas un materiālus. Nodarbībās lietot dažādus vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļus, veicināt pareiza satvēriena veidošanos. Iepazīstināt dažādiem materiāliem, lai attīstītu prasmi tās izmanot savu ideju realizācijai. Radīt interesi par mākslu un radošas pašizpausmes iespējām.
Radošas un attīstošās rotaļas un spēles”
Programmas mērķis ir piedāvāt praktiskas nodarbības, kas palīdz bērnam izkopt sadzīves iemaņas, kā arī brīvu darbošanos ar attīstošiem materiāliem, kas sekmē bērna harmonisku attīstību un trenē loģisko domāšanu. Rotaļām un spēlēm darbības rezultāts ir bērna attīstība. Rotaļājoties bērnam uzkrājas praktiskā pieredze un prasmēs, ko nevar iemācīties ar mutiskām metodēm (stāstot, lasot), jo prasmēm nepieciešama dinamika, koordinācija un integrācija. Rotaļājoties bērns jūtas neatkarīgs, patstāvīgs, drošs, kas ir ļoti svarīgi. Bērni tieši un netieši mācās
Bērns un pasaule, kurā mēs dzīvojam” Sensorās un motorās attīstības nodarbības (bērniem vecumā no 1gada līdz 7 gadiem), sadarbībā ar vecākiem.
Programmas mērķis: Sensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojuma mērķis ir veicināt bērna sensoro (taustes, garšas, ožas, redzes, dzirdes) un motoro (sīko, pamatkustību, koordināciju) attīstību, priekšstatu veidošana par dažādu lietu ārējo izskatu: to formu, krāsu, lielumu, izmēru, izvietojumu apkārtējā vidē, vingrināt veikt vienkāršas darbības. Radīt labvēlīgu vidi, kurā bērni varēs attīstīt sensoro jūtīgumu, uzlabot uzmanības koncentrāciju, attīstīt radošumu, kā arī mazināt trauksmi, bailes, hiperaktivitāti, nogurumu. Sekmēt bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņu vajadzības dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvē, pamatojoties uz pozitīvas attieksmes veidošanu un mācīšanos darot. Mērķtiecīgi organizētas nodarbības, kurā ciešā pedagoga un bērna mijiedarbībā tiek apgūta jauna informācija, tiek attīstītas jaunas prasmes un iemaņas un tiek nostiprinātas iepriekš apgūtās zināšanas, prasmes un iemaņas. Radīt interesi un radošas pašizpausmes iespējām. Nodarbības tik iekļauta arī īsa konsultācija vecākiem (nodarbības apkopojums un ieteikumi) nodarbības beigās.

Sensorās attīstības mācību līdzekļi

  • taktilās — taustes spēles,
  • dinamiskās kustību rotaļas
  • šķirošana un klasifikācija
  • rokas sagatavošana rakstībai
  • roka+koordinācija
  • maņu orgānu attīstība
  • Nodarbībās ar 1 – 2 gadus veciem bērniem, katru tikšanās reizi apskatām kādu konkrētu tematu, kuru pārrunājam sīkāk, izmantojot dažādus uzskates materiālus, balstoties uz konkrēto tēmu, bērns pēc izvēles veido arī radošo darbiņu. Strādājam ar dažādiem materiāliem gan grupā, gan individuāli.
  • 2-3 gadu vecumā bērni arvien vairāk tiecas pēc patstāvības. Tādēļ šajā periodā „Palīdzi bērnam to izdarīt pašam”. Bērniem ir nodrošināta iespēja pašiem izvēlēties un darboties ar dažāda veida materiāliem, kas aktivizē domāšanu, attīsta koordinācijas spējas, trenē precizitāti un pacietību. Nodarbībās veidojam darbiņus iknedēļas tematikas.
  • 3-7 gadu bērniem nodarbības: valodas prasmes, matemātiskās prasmes, praktiskās un mākslinieciskās prasmes, dabaszinības un sociālās zinības, nodarbībās izmantojam daudzveidīgus materiālus, kā arī dažādas metodes, sarežģītus un abstraktus jēdzienus ir iespējams izskaidrot vienkārši un bērnam saprotami. Nodarbībās notiek gan kopīgas grupas aktivitātes, gan individuālais darbs, ievērojot katra bērna individuālās spējas, intereses un vajadzības. Lai nodrošinātu individuālu pieeju katram bērnam, maksimālais bērnu skaits grupā – 5 bērni.