27.11.2019

Programmas saturs

Interešu izglītības programmas

Bērnu centra tiks organizētas attīstošas nodarbības, attīstītas jaunas prasmes un iemaņas. Liela izēvelē dažādu materiālu, pedagogi izmanto dažādas darba metodes. Nodarbības tiek pasniegtas latviešu un krievu valodā. Mūsu uzdevums ir lai bērnam centrā pavadītais laiks paiet pēc iespējas interesantāk.
Mēs piedāvājam:
* Attīstošas nodarbības bērniem no 1.5 gada, (adaptācija pirmsskolai).
* Nodarbības (zīmēšana, aplicēšana, konstruēšanā, sensorā attīstībā) .
* Sensorā attīstībā, prasmes lasīšanā, rakstīšanā, matemātikas priekšstatu veidošanā un apguvē.
.* Latviešu valoda izmantojot didaktiskās rotaļas.
* Radošas un attīstošās rotaļas un spēles bērniem.
* Tematiskās darbnīcas.
Mūsu mērķis ir sniegt atbalstu tiem vecākiem, kuriem bērniem rinda bērnudārza vēl nav pienākusi, lai bērnam būtu iespēja sekmīgi veidotu saskarsmi ar citiem bērniem un apgūtu jaunas iemaņas.

Attīstošas nodarbības bērniem no 1.5 gada (adaptācija pirmsskolai).

 

 

 

 

Bērniem tiek piedāvātas nodarbības:

Sagatavošana skolai (prasmes lasīšanā, rakstīšanā, matemātika, dabaszinības).
Katrs bērns strādā pēc individuālas programmas.
— Valodas prasme. Mācāmies burtus, atšķirt skaņas vārdos, ar dažādu vingrinājumu palīdzību sagatavojam roku rakstīšanai, mācāmies lasīt — atsevišķus vārdus, frāzes, teikumus.
— Matemātiskās prasmes. Apgūstam figūras un skaitļus, iepazīstamies ar aritmētiskām darbībām, skaitļa sastāvu, pāra un nepāra skaitļu principu u.c.
— Koncentrēšanās spējas, attīstām koordināciju, smalko motoriku.
— Dabaszinātnes un sociālās zināšanas. Mēs pētām dažādas interesantas tēmas. Piemēram, cilvēka ķermenis, augu un dzīvnieku sugas, Visumu u.c. Mācīšanās orientēties laikā: gadalaiki, mēneši, datumi, nedēļas dienas u.c.
Nodarbības notiek bilingvāli, ņemot vērā to, ka bērni skolā mācīsies latviešu valodā.

 

 

 

 

 

Latviešu valoda caur rotaļām un spēlēm
Dot bērniem iespēju sākt apgūt latviešu valodu pēc viņu vecumam atbilstošas programmas, ņemot vērā viņu vecuma un individuālās attīstības īpatnības.

 

 

 

 

 

Aplicēšanas un Konstruēšanas nodarbības 
Sekmēt bērnu vēlmes darboties ar dažādiem materiāliem kas veicina, iztēli, uztveri, domāšanu, fantāziju un vingrina un nostiprina rokas sīku muskulatūru, praktiskā darbībā. Sekmēt bērnu emocionālo attīstību. Radīt interesi par radošas pašizpausmes iespējām.

 

 

 

 

Veidošanas nodarbības
Veidošanas nodarbībās bērni darbojās ar mālu, polimēra māsu, plastilīnu tas dod iespēju attīstīt pirkstu sīko muskulatūru un pilnveidot bērna vizuālo uztveri, iztēli, apgūt prasmi izmantot dažādus veidošanas līdzekļus.

 

 

 

 

Zīmēšanas nodarbības
Mērķis: Radīt iespēju atbilstoši katra bērna dotumiem, prasmēm un iemaņām, veicināt rodošo spēju attīstību, rokas sīko muskulatūru zīmēšanas procesa, pielietojot dažāda veida izteiksmes līdzekļus, veicināt vizuālo uztveri un spēju radoši darboties ar krasām, spēju mācīties pētīt, salīdzināt, fantazēt, domāt, redzēt un radīt, veidot prasmes pielietot dažādas zīmēšanas un gleznošanās tehnikas un materiālus.

 

 

 

 

Radošas un attīstošās rotaļas un spēles
Mērķis ir piedāvāt praktiskas nodarbības, kas palīdz bērnam izkopt sadzīves iemaņas, kā arī brīvu darbošanos ar attīstošiem materiāliem, kas sekmē bērna harmonisku attīstību un trenē loģisko domāšanu. Rotaļām un spēlēm darbības rezultāts ir bērna attīstība. Rotaļājoties bērnam uzkrājas praktiskā pieredze un prasmēs, ko nevar iemācīties ar mutiskām metodēm (stāstot, lasot), jo prasmēm nepieciešama dinamika, koordinācija un integrācija. Rotaļājoties bērns jūtas neatkarīgs, patstāvīgs, drošs, kas ir ļoti svarīgi. Bērni tieši un netieši mācās

Bērns un pasaule, kurā mēs dzīvojam  Sensorās un motorās attīstības nodarbības.

Programmas mērķis: Sensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojuma mērķis ir veicināt bērna sensoro (taustes, garšas, ožas, redzes, dzirdes) un motoro (sīko, pamatkustību, koordināciju) attīstību, priekšstatu veidošana par dažādu lietu ārējo izskatu: to formu, krāsu, lielumu, izmēru, izvietojumu apkārtējā vidē, vingrināt veikt vienkāršas darbības. Radīt labvēlīgu vidi, kurā bērni varēs attīstīt sensoro jūtīgumu, uzlabot uzmanības koncentrāciju, attīstīt radošumu, kā arī mazināt trauksmi, bailes, hiperaktivitāti, nogurumu. Sekmēt bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņu vajadzības dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvē, pamatojoties uz pozitīvas attieksmes veidošanu un mācīšanos darot.

Sensorās attīstības mācību līdzekļi

  • taktilās — taustes spēles,
  • dinamiskās kustību rotaļas
  • šķirošana un klasifikācija
  • rokas sagatavošana rakstībai
  • roka+koordinācija
  • maņu orgānu attīstība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodarbībās notiek gan kopīgas grupas aktivitātes, gan individuālais darbs, ievērojot katra bērna individuālās spējas, intereses un vajadzības.

Lai nodrošinātu individuālu pieeju katram bērnam, maksimālais bērnu skaits grupā – 5 bērni.