16.06.2019

Mūsu noteikumi

Izstrādāti saskaņā ar:
Izglītības likuma 54. un 55.  pantu
Bērnu tiesību aizsardzības likuma  II un IV nodaļu
noteikumiem Nr.596 «Higiēnas prasības izglītības iestādēm»

Bērnu pieskatīšanas un attīstības centrs “Bērnības sala”
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi
1.1 Iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši audzēkņiem, vecākiem, pedagogiem un apmeklētājiem.
1.2 Noteikumi ir izstrādāti, lai sekmētu Bērnu pieskatīšanas un attīstības centra „Bērnības sala” (turpmāk tekstā — Centrs) darbības kvalitāti un prestižu.
1.3 Audzēkņiem, pedagogiem un vecākiem Centrā un ārpus tā, kur viņus uztver kā Centra dalībniekus, savstarpējām attiecībām ir jābalstās uz morālas un ētiskas uzvedības pamatprasībām:
ierodoties sasveicināties, aizejot – atvadīties;
savlaicīgi brīdināt par neierašanos;
lietot kulturālu sarunvalodu, nepacelt balsi;
cienīt vienam otru, apzināties savu uzdrīkstēšanos;
lietderīgi izmantot savu un citu laiku;
rūpēties par Centra fizisko vidi – telpām un to iekārtojumu, apkārtni;
saudzēt savas, citu personīgās materiālās vērtības, Centra īpašumu;
1.4 Noteikumi nosaka Centra darba dienas organizāciju.
1.5 Iekšējās kārtības noteikumu ievērošana nodrošina bērnu drošību un viņu tiesību ievērošanu.
1.6 Noteikumi nosaka bērnu un vecāku tiesības un pienākumus.
1.7 Noteikumu ievērošana visiem bērnu vecākiem un Centra darbiniekiem ir obligāta.
1.8 Nepiederošas personas, ienākot Centrā, piesakās dežurējošam darbiniekam un informē par apmeklējuma mērķi.

2. Darba dienas organizācija
2.1 Centra auklītes un pedagogi reģistrē katra bērna apmeklējuma laikus un dienas atsevišķā mēneša kalendārā.
2.2 Centra pedagogi var organizēt kopīgas nodarbības bērniem. Par nodarbību laikiem informācija tiek izvietota Centra telpās pie informatīvā stenda.
2.3 Centrs nenodrošina bērniem ēdināšanu.
2.4 Centru  bērni var apmeklēt dažas dienas nedēļā vai arī dažās stundas dienā.
2.5 Centrs piedāvā bērniem attīstošus un izglītojošus nodarbības kā arī radoši pavadīt laiku, izmantojot esošās attīstošās rotaļlietas un spēles.

3. Vecāku un viņu bērnu tiesības
3.1 Tiesības uz nodrošinātu veselības un dzīvības aizsardzību iestādē.
3. 2 Izteikt priekšlikumus Centra darba organizācijai.
3.3 Saņemt informāciju par Centrā organizētajām mācību nodarbībām.
3.4 Centra apmeklējumi ir maksas pakalpojums.

4. Vecāku un viņu bērnu pienākumi
4.1 Sadarboties ar Centra pedagogiem.
4.2 Vecākiem, vai viņu pilnvarotai personai, bērns jāatved un jānodod Centra telpās personīgi pedagogam, un jāsniedz kontaktinformācija, lai nepieciešamības gadījumā centra darbinieki varētu sazināties ar vecākiem.
4.3 Ierodoties Centrā bērnam jāņem līdzi maiņas apavi vai neslīdošas zeķītes.
4.5 Vecākiem, kuri piedalās nodarbībās ar bērniem, jāņem līdzi maiņas apavi.
4.6 Vecāki, kuri atrodas Centra telpās kopā ar savu bērnu, uzņemas pilnu atbildību par sava bērna drošību un rīcību.
4.7 Bērniem un vecākiem jāievēro drošības instrukcijas.
4.8 Bērna pienākums Centra telpās ir uzvesties pieklājīgi, neaizskart citu bērnu un centra darbinieku cieņu, neradīt draudus citu bērnu veselībai un drošībai, kā arī ar savu uzvedību netraucēt mācību procesu.
4.9 Vecākiem ir pienākums informēt centra darbiniekus par bērna veselības problēmām (ja tādas ir), par bērna rakstura (vai uzvedības) īpatnībām. Pakalpojums tiek nodrošināts tikai veseliem bērniem, gadījumā, ja bērns ir slims, var tikt atteikta pakalpojuma sniegšana, jo tas apdraud citu bērnu veselību. Pakalpojums var tikt sniegts tikai bērniem, kuriem nepastāv alerģijas reakcijas vai kuriem nav nepieciešama medicīnas līdzekļu vai iekārtu pielietošana. “Bērnības salas” uzskata, ka bērns, kurš tiek pieteiks pakalpojumam, pakalpojuma sniegšanas laikā ir vesels un tam nav nepieciešama jebkāda veida medicīniska rakstura palīdzība. Šajā sakarā vecāks pats ir atbildīgs par bērna veselības stāvokli. Gadījumā, ja acīmredzami pirms pakalpojuma konstatē, ka bērnam ir pedikuloze, akūtas infekcijas slimības, kas rada vai var radīt draudus viņa vai citu cilvēku drošībai vai veselībai, var atteikt pakalpojuma sniegšanu.
4.10 Gadījumā, ja bērns ir ieradies ar savām personiskām rotaļlietām un/vai mantām, tādā gadījumā vecāks apzinās, ka šīs rotaļlietas var aizskart arī citi bērni, kuriem vienlaicīgi tiek nodrošināts pakalpojums.
4.11 Vecākam pēc noteikta norunāta laika ir pienākums izņemt bērnu no Centra, ja nesanāk tad brīdināt centra darbiniekus, ja bērna likumiskais pārstāvis nav informējis pakalpojuma sniedzēju par neierašanās iemesliem, pakalpojuma sniedzējs pēc norunāta laika, saskaņojot ar administrāciju, bērnu var nodot tiesībsargājošām instancēm ievietošanai patversmē. Vecāku pienākums ir paziņot darbiniekiem, ja ārkārtas gadījumā viņi nevar laikus ierasties pēc bērna.
4.12 Laicīgi informēt par bērna neierašanos uz nodarbībām vai Centra apmeklējumu.
4.13 Veikt maksājumus par nodarbībām līdz tekošā mēneša noteiktam norunātam datumam, pretī saņemot kvīti vai rēķinu.

5. Kārtība, kādā vecāki tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem
5.1 Centra darbinieki iepazīstina vecākus ar centra iekšējās kārtības noteikumiem, kad bērns pirmo reizi ierodas Centrā.
5.2 Iekšējās kārtības noteikumi tiek pārrunāti pēc nepieciešamības.
5.3 Vecāki parakstās par iepazīšanos un noteikumu ievērošanu.
5.4 Par iekšējās kārtības neievērošanu tiek sastādīts protokols, kuru paraksta darbinieki, ar kuru tiek iepazīstināti bērna vecāki. Ja protokolā norādītie iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi noteiktā laikā netiek novērsti, līgums par centra apmeklējumiem tiek vienpusēji pārtraukts.